KVKK POLİTİKASI
KVKK POLİTİKASI

PEMBEMAVİ TEDAVİ HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, İMHA VE ANONİMLEŞTİRME POLİTİKASI

1-AMAÇ

Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’yi kapsamaktadır ve iş bu politika içinde Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (olarak anılacaktır) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verileri Saklama İmha ve Anonimleştirme Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması, saklanması ve silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’ da, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

Yönetmelik uyarınca Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Sicile kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olarak uhdesinde bulunan kişisel verileri kişisel veri envanterine uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde silmek, yok etmek ya da anonim hale getirmek için bir Politika hazırlamak ve bu Politikaya uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

Kişisel verilerin saklanması ve imhasında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

1) Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.

2) Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. işbu Politikayı hazırlamış olmanın tek başına kişisel verilerin Yönetmelik, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak silindiği, yok edildiği veya anonim hale getirildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.

3) Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri saklarken yahut silerken, yok ederken veya anonim hale getirirken Kanunun 12. maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun alacağı kararlara ve Politikaya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4) Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde bulundurduğu kişisel verilerin amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi sırasında İşbu Politika ’ya ve Politika ‘ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

2-KAPSAM
Bu Politika, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti’ nin tüm süreçlerinde uygulanır.

3-TANIMLAR 

Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Yönetmelik: Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortama verilen addır.

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanterdir.

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilidir.

Veri-Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası içerisinde bulunan tanımlar işbu Politika içinde geçerlidir.


4.
REFERANSLAR

a. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
b. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
c. Veri Sorumluları Sicili Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili diğer yönetmelikler

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

5.1. İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere tam uyum sağlanmaktadır.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 'nin veri işleme süreçleri başta Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmeler de bulunularak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır.

a. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. yalnızca veri sahipleriyle kurulan iş ilişkisi ile bağlantılı olarak ve bunlar açısından gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir.
b. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

c. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklamamaktadır.

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir. Kanun'da sayılan istisnalar dışında, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 a. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda sayılan sebeplerin varlığı halinde açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir: Kamu sağlığının korunması,

Koruyucu hekimlik,

Tıbbi teşhis,

Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.  

5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dâhilinde işlenebilecektir.
5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan kapsamlar dâhilinde işlenebilecektir.

İnsan kaynakları operasyonları,

Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,
  Çalışan sözleşme süreci yönetimi,

Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,

Kan grubu listelerinin tutulması,

Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,

Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,

Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,
  Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,

Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,

İnternet log kayıtlarının tutulması,

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi, Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi, Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması, Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı, Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi, Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, Şirket içi operasyonları , Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler, Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinliklerin planlanması ve icrası,


Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası.

Yukarıda belirtilen kategoriler sizleri bilgilendirme amaçlı olup Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti’ nin gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için tarafımızca başka kategoriler de eklenebilecektir. Bu gibi durumlarda Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. sizi en hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edebilmek için, belirtilen kategorileri sizler için ilgili metinlerde güncellemeye devam edecektir.

5.4. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

5.5. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI

Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir.
Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise;

Kamu sağlığının korunması, 

Koruyucu hekimlik,

Tıbbî teşhis,

Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

5.6. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel veriler yurtdışına aktarılabilecektir. Eğer aktarım yapılacak ülke Kurul tarafından yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında belirlenmemiş ise, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edecektir.

5.7. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NUN 11. MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINIZ

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
Kişisel veri olarak işlenip işlenmediğini öğrenme,  

      • Kişisel veri olarak işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme   Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok  

edilmesini isteme,

  Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika ’nın 5 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. iletişim adreslerine şahsen veya posta / kargo vasıtasıyla ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması yahut Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır.

Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ilgili başvurulara yönelik cevabı fizikken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.


5.8. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER
Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerin korunması için gerekli olan
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KVKK’nın 12(1). Maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır: 
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

5.9. GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ

Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’ da yer verilen temel ilkelere uygun olarak ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Görüntü kaydı alınan yerlerde, veri sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, görüntü kaydı alındığına dair uyarı görünür bir biçimde yer almaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde ise görüntüleme yapılmamaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun madde 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecektir.

6.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, ilgili politika ve prosedürlerinde kişisel verilerin silinmiş sayılması için üçüncü fıkrada belirtilen koşulların nasıl sağlandığını açıklar. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi;

Tarama yoluyla veya sayısallaştırılmadan elektronik ortama aktarılan kâğıt halindeki gerekli olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi yoluyla yapılacaktır. Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirecektir. Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. bu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz olduğunu garanti etmektedir. Bu garanti, veri sorumlusunun sorumluluğu altındadır.

Silme sırasında, silinmemesi gereken kişisel veriler de yapılan silmeden etkileniyorsa ve erişilemeyecek ve/veya kullanılamayacak hale geliyorsa Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. KVKK Çalışma Grubu’nun karar alarak uygulayabileceği aşağıdaki yöntemlerin bir arada sağlanması da silme olarak değerlendirilecektir:

a) Kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde arşivlenmesi

b) Kişisel verilerin her türlü erişime kapalı olması

c) Kişisel verilere yalnızca gerekli durumlarda yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması

d) Belirtilen silme sayma yöntemleri, Yönetmelik’e bağlı olup ilgili durumlarda güncellenmesi Veri Sorumlusu’nun sorumluluğundadır.

6.2. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

Yok etme işlemi, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti’ nin verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. bu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür. Bu işlemler sırasında Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. çalışanları ve ilgili departmanlar KVKK Çalışma Grubu’na yok edilecek ilgili verileri bildirmekle yükümlüdür, sonrasında ise Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

6.3. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Anonim hale getirme işlemi, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nin kişisel verileri tamamen veya otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. içerisinde veri sahibi iş biriminin görevidir. Veri sahibi iş birimi, verilerin yok edilmesi için denetimi kendisi tarafından yapılmak kaydıyla Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 'nin farklı departmanlarından destek alabilir.

Verilerin anonimleştirilmesi sırasında Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tek yönlü fonksiyonlar ile şifreleme gibi yöntemler kullanabilir. Uygulanacak yöntemin doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda KVKK Çalışma Grubu’na danışılmalıdır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ

Kişisel verilerin imhası için Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. imha sırasında kullanılabilecek tüm yöntemleri İşbu Politika ’da tanımlar. Veri sahibi iş birimi, İşbu Politika içerisindeki uygun yöntemi uygun duruma göre belirleyerek uygulamakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin imhası sırasında Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. çalışanları
aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçerek imhayı gerçekleştirir:

1.Üzerine Yazma
Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 8 kez 0 ve 1’lerden oluşan rassal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

2. Manyetize Etme
Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

3. Fiziksel Yok Etme
Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir.

4. Bulut İmhası
Bulut sistemler üzerinde tutulan kişisel verilerin imha bildiriminin anlaşmalı servis sağlayıcıya yapılmasının ardından kişisel verilerin şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının imha edilmesi işlemidir.

5.Çevresel Sistemlerde Yer Alan Kişisel Verilerin İmhası
Yazıcı, parmak izi ünitesi, kapı giriş turnikesi gibi sistemler içerisinde yer alan kişisel verileri barındıran mevcut ise iç ünite, mevcut değil ise tüm cihaz üzerinde üzerine yazma, manyetize etme veya fiziksel yok etme uygulanarak yapılması gereken imha işlemidir. Bu tip imhaların, cihazların yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.


8. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

8.1. Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri
Yasal saklama ve imha sürelerini dolduran fiziksel ve dijital veriler, periyodik olarak imha edilir.
Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. kişisel verileri silme, yok etme veya anonim
Hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde,
kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imha, tüm kişisel veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Silinen, yok edilen ve anonim hale getirilen verilere ilişkin işlemlerin diğer hukuki yükümlülüklerden ari en az 3 yıl süre ile saklanır.

8.2. Veri Sahiplerinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreci
Veri sahiplerinin Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiği durumlarda kişisel verileri işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder ve buna bağlı ilgili aksiyonları alır. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Pembemavi Teda
vi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ilgili kişinin talebini En geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ilgili veri sahibine gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

 

9. POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER İlgili mevzuatta yapılacak her türlü resmi değişikliğin ardından bu değişiklerle uyumlu olacak şekilde Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İşbu Politika ’da değişiklik yapılabilir.

Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Politika üzerinde yaptığı değişiklikleri incelenebilir olacak şekilde güncelleyerek e- posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal internet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.  

10. YÜRÜRLÜK

Pembemavi Tedavi Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan işbu Politika 25.09.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.